ใบกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมให้ส่งในที่เข้ารับการอบรมวันแรก